FEBELCEM v.z.w.
Kunstlaan 20 - 1000 Brussel
Telefoon: +32 2 645 52 11
e-mail: info@febelcem.be
BTW BE 407 590 634


Gebruiksvoorwaarden

Voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.febelcem.be.

Elk gebruik van de website www.febelcem.be impliceert de aanvaarding van de voorliggende gebruiksvoorwaarden evenals uw engagement deze na te leven.

In geen enkel geval kan FEBELCEM aansprakelijk worden gesteld voor het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat ervan gemaakt kan worden door derden vertrekkend van informatie dat zich op de website bevindt.

FEBELCEM wijst elke aansprakelijkheid af en biedt geen enkele garantie op de producten en diensten die via haar website worden aangeboden.

FEBELCEM heeft het recht om de informatie op haar website te wijzigen zonder de gebruikers daar van tevoren van op de hoogte te brengen.


Hyperlinks

De website www.febelcem.be kan links naar andere websites bevatten. FEBELCEM kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website, noch voor de producten en diensten die erop worden aangeboden.


Beschikbaarheid

FEBELCEM behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website om welke reden ook op elk moment op te schorten.
FEBELCEM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade of het nadeel dat kan voortvloeien uit de onderbreking van haar diensten, indien ze verplicht wordt tijdelijk de toegang tot haar website volledig of gedeeltelijk op te schorten om een technisch probleem op te lossen, de website te onderhouden of te updaten.


Intellectuele rechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsbenamingen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen van welke aard ook op deze website worden beschermd door de wetten op het auteursrecht en zijn eigendom van FEBELCEM of van derden.

Het gebruiken, kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, reproduceren en verspreiden van de volledige website of een gedeelte ervan, onder welke vorm ook, voor commercieel of niet-commercieel gebruik is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten.

Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.


Bevoegde rechtbank en toepasbare wet

Elk geschil dat verband houdt met de website www.febelcem.be valt uitsluitend onder het Belgische recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.


Bescherming van het privéleven

FEBELCEM verbindt zich ertoe de door haar klanten doorgegeven informatie niet over te maken of te openbaren aan derden. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor de klantenadministratie.

FEBELCEM past de beginselen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens toe. De klant kan te allen tijde verzoeken om de persoonlijke gegevens die hij heeft overgemaakt aan FEB ELCEMte raadplegen, te verbeteren of te schrappen, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@febelcem.be

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur